sử dung chatgpt reply assistant xenforo

Xuân Bách

Thành viên mới
13 Thg 10 2023
88
3
3
VNĐ
435
Để tích hợp ChatGPT làm trợ lý trả lời trong XenForo, bạn có thể sử dụng API của OpenAI để gửi yêu cầu và nhận câu trả lời từ ChatGPT. Dưới đây là một hướng dẫn cơ bản về cách bạn có thể thực hiện điều này:

 1. Đăng ký và nhận API key từ OpenAI:
  • Đầu tiên, bạn cần đăng ký tài khoản trên trang web của OpenAI và nhận API key cho dự án của mình.
 2. Xây dựng tích hợp API trong XenForo:
  • Bạn có thể sử dụng một addon XenForo hoặc tạo một trang tùy chỉnh để xử lý yêu cầu và trả lời từ ChatGPT.
  • Sử dụng ngôn ngữ lập trình như PHP để gửi yêu cầu API đến OpenAI và nhận câu trả lời.
 3. Sử dụng API key để xác thực:
  • Bạn cần bao gồm API key khi gửi yêu cầu đến OpenAI để xác thực.
Dưới đây là một ví dụ PHP cơ bản:

PHP:
<?php

// API key của bạn từ trang web OpenAI
$apiKey = "YOUR_API_KEY";

// Dữ liệu bạn muốn gửi đến ChatGPT
$data = array(
'prompt' => 'Bạn có thể trả lời câu hỏi này không?',
'temperature' => 0.7, // Điều này ảnh hưởng đến độ ngẫu nhiên của câu trả lời


'max_tokens' => 150, // Số từ tối đa trong câu trả lời
);

// Gửi yêu cầu đến OpenAI API
$ch = curl_init('https://api.openai.com/v1/engines/davinci-codex/completions');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json', 'Authorization: Bearer ' . $apiKey));

// Nhận câu trả lời từ OpenAI
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

// Xử lý câu trả lời
$answer = json_decode($response, true)['choices'][0]['text'];

// Hiển thị câu trả lời
echo $answer;

?>

Lưu ý rằng mã này chỉ là một ví dụ cơ bản và bạn cần kiểm tra tài liệu API của OpenAI để biết thêm chi tiết về cách gửi yêu cầu và xử lý kết quả. Đồng thời, luôn luôn đảm bảo rằng bạn đang duy trì an toàn với việc lưu trữ và sử dụng API key của mình.
 

Về chúng tôi

 • Cộng đồng của chúng tôi đã tồn tại được nhiều năm và tự hào vì đã đưa ra những cuộc thảo luận khách quan, có tính phê phán giữa những người thuộc mọi hoàn cảnh khác nhau. Chúng tôi đang nỗ lực hàng ngày để đảm bảo rằng cộng đồng của chúng tôi là một trong những cộng đồng tốt nhất.

Quick Navigation

User Menu