Cách nhận biết dự đoán nền kinh tế có trên đà phát triển không?

Nền kinh tế là hệ thống sản xuất, phân phối và tiêu thụ các hàng hóa và dịch vụ trong một khu vực hoặc quốc gia. Nó bao gồm tất cả các hoạt động kinh tế của cộng đồng, từ sản xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho đến việc quản lý tài…..