Khuyến nghị đầu tư chứng khoán hôm nay 09/05

Khuyến nghị đầu tư cổ phiếu hôm nay

Khuyến nghị đầu tư ngày 09/05/2024 DXS: MUA@6,800 Doanh thu thuần và LNST Q1/2024 lần lượt là 534 tỷ đ (+62.4% YoY) và 31 tỷ đ (+179% YoY). Trong đó, mảng môi giới bất động sản tăng trưởng tích cực với doanh thu đạt 190 tỷ đ (+156% YoY). Chúng tôi cho rằng tình hình…..