Tin doanh nghiệp hôm nay ngày 8/5

Tin nóng các doanh nghiệp hôm nay

Tin nóng các doanh nghiệp hôm nay Đăng ký nhận cổ tức: CAV: Ngày 20/5 chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 40% bằng tiền mặt (4.000 đồng/cổ phiếu). Dự kiến thanh toán 5/6/2024. NBC: Ngày 18/6 chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 8% bằng tiền mặt (800 đồng/cổ phiếu). Dự kiến…..